En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web labotera.com propietat de VINS LA BOTERA SAT la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) es comunica que el lloc web labotera.com ha estat creat i és titularitat de VINS LA BOTERA SAT (en endavant eL TITULAR) amb Codi d’Identificació Fiscal F43095017.

El domicili social del TITULAR queda establert, als efectes del present Avís Legal, a C/ Sant Roc, 26, 43786 (Batea) Tarragona, ​​i les dades de contacte són el telèfon +34 977 430 009 i l’adreça de correu electrònic labotera@labotera.com.

La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la web de labotera.com per a la navegació pels continguts existents en ella.

 

1. OBJECTE

La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per EL TITULAR als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que el titular posa a disposició dels seus clients per la realització de les seves activitats. EL TITULAR és un comerç de vins i altres begudes alcohòliques.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes del titular, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.
L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre EL TITULAR i l’usuari.

 

2. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant de EL TITULAR, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. EL TITULAR es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.
La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre EL TITULAR i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivament de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.
EL TITULAR ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. Les presències d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, EL TITULAR es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.
L’Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. EL TITULAR assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement del TITULAR amb la major brevetat.
L’Usuari perdrà l’identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver fet ús del mateix per a qualsevol dels Continguts del TITULAR, podent ser seleccionat per un nou Usuari.

 

Aquest web es troba reservada únicament i exclusivament a persones majors d’edat, atès que la legislació vigent prohibeix la publicitat, venda, consum i subministrament d’alcohol als menors de 18 anys. No obstant això, EL TITULAR no comprovarà la certesa de les dades proporcionades, ni es responsabilitzarà d’aquelles persones menors d’edat que entrin en aquesta pàgina incomplint aquesta condició d’accés.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon exclusivament a les persones majors d’edat que es troben a càrrec dels mateixos, de manera que EL TITULAR recomana a pares, representants o tutors legals supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per Internet. La legislació duanera d’alguns països no permet l’entrada de vins o begudes alcohòliques.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen al TITULAR.
Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual d’EL TITULAR o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a EL TITULAR, o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

 

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’activitat del TITULAR es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’Usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud sent obligació seva el introduir dades exactes i verídiques, no responent EL TITULAR, en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat de les mateixes.
EL TITULAR no es responsabilitza del mal ús que vostè. Pugui fer d’aquest lloc web.
EL TITULAR no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del TITULAR, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control del TITULAR, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que EL TITULAR hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, EL TITULAR no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. EL TITULAR tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en la mateixa, EL TITULAR no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts , ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.
Igualment, EL TITULAR s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, EL TITULAR podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, EL TITULAR podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

 

5. MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web. Així mateix, EL TITULAR es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

 

6. PREUS I PAGAMENT

Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb impostos indirectes inclosos. Les formes de pagament admeses són el pagament amb targeta bancària i la transferència bancària.

 

7. REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.labotera.com (pàgina segura amb encriptació SSL) i opcionalment, registrar-se com usuari, emplenant el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la pàgina web de la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix.

Per procedir a la compra de productes, hauràs d’afegir el producte que vols adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb impostos indirectes inclosos.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per EL TITULAR constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre EL TITULAR i els seus clients. EL TITULAR arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, el servei d’atenció al client del TITULAR et remetrà per correu electrònic un comprovant de la compra.

 

8. ENVIAMENTS

Els enviaments es realitzaran un cop formalitzada la confirmació de la comanda i la verificació del pagament en un termini no superior a 72 hores. El mètode d’enviament és a través d’un servei de missatgeria urgent i les tarifes aplicables són:

Només s’admeten comandes a Espanya, en l’àmbit de la península ibèrica i les Balears. (Excloses Illes Canàries, Ceuta i Melilla)

El cost de l’enviament nacional (Espanya península i Balears):

  • 8.25 € per caixa de 6 unitats (ampolles) o per Lots
  • GRATIS per a comandes superiors a 120 € y per Lots especials indicats.

Preus amb impostos aplicables inclosos.

 

9. DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT.

Si un cop rebuda la compra el client no queda satisfet / a, EL TITULAR li permet retornar-lo en un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de la seva recepció després de la recepció de la comanda.

L’article ha d’estar en les condicions originals, amb totes les etiquetes, i l’embolcall original. EL TITULAR no podrà acceptar canvis ni devolucions d’articles danyats per l’ús (sempre que no es tracti d’una tara).

No s’admetrà el canvi d’un model per un altre diferent. Per canviar un article per un altre, s’haurà de procedir a la seva devolució ia la realització d’una nova compra.

Tota devolució dels articles adquirits haurà empaquetar acuradament i incloure l’albarà de lliurament o el formulari de devolució degudament emplenat.

Els articles s’hauran de tornar abans de realitzar el reemborsament en els 14 dies següents a la comunicació per part del CLIENT del seu desig de desistiment.

Els costos de transport de les devolucions són a càrrec del client. EL TITULAR reemborsarà l’import de l’article sempre que l’article no hagi estat manipulat danyat, o alterat d’alguna manera en els 14 dies naturals següents a que el client hagi exercit el seu dret de desistiment.

Quan s’exerciti el dret de desistiment en els contractes celebrats entre un empresari i un consumidor i usuari, inclosos els contractes a distància i els celebrats fora de l’establiment mercantil de l’empresari, i el preu a abonar pel consumidor i usuari hagi estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit concedit per l’empresari contractant o per part d’un tercer, amb l’acord previ d’aquest amb l’empresari contractant, l’exercici del dret de desistiment implica alhora la resolució del crèdit sense cap penalització per al consumidor i usuari.

 

10. GARANTIA

Tots els articles venuts per EL TITULAR tenen la garantia legal (Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris RDL 1/2007), durant un període de dos anys a partir de la data de lliurament.
Les garanties no inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent de la indicada en els manuals d’ús, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast per el seu ús normal.
En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.
La garantia del fabricant perd el seu valor:

Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
Si es manipula o repara el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic del fabricant.

 

11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions d’accés i utilització del web labotera.com es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el que disposa altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

12. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades UE 269/2016 i la Llei Orgànica 03/2018 de 5 de desembre de 2018 de Protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) , EL TITULAR informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat correspon a EL TITULAR, sent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre-li informació dels serveis oferts per EL TITULAR. Amb la remissió de les seves dades, vostè. Presta el seu consentiment exprés perquè EL TITULAR pugui dur a terme el tractament automatitzat.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat EL TITULAR, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

EL TITULAR procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. L’informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre informació dels serveis oferts per EL TITULAR i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin. Es detallen els aspectes legals de titularitat de la web i tractament de dades personals en la nostra Política de Privacitat.

La nostra pàgina web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l’usuari en sigui conscient. No obstant això, és el nostre compromís que qualsevol canvi en la Política de Cookies referent a això serà immediatament advertit, a través del present lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat.